Chia sẻ Udemy Coupon

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 14.11.2021

Viết bởi bochicken
18/11/2021 (10 tháng trước)

Chia sẻ khóa học Udemy miễn phí cập nhật liên tục với Bơ Chicken Store

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 14.11.2021

Thông báo quan trọng - Gần đây, bạn có thể đã thấy các coupon Udemy hết hạn rất sớm trước thời gian hiệu lực đã đề cập. Thực tế coupon udemy sẽ không hết hạn, điều này đang xảy ra do một số vấn đề trên trang web của Udemy. Để tránh sự cố này, bạn có thể sử dụng VPN. Chọn bất kỳ vị trí nào khác trong VPN ngoài Vietnam. Mở một tab ẩn danh mới và đến trang này. Cố gắng nhận các khóa học miễn phí bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây. Lưu ý rằng trong quá trình đăng ký tại Udemy, bạn phải chọn quốc gia mà bạn đã chọn trong VPN. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy thử nó với tài khoản Udemy mới bằng VPN.

Khuyến khích sử dụng IP:  SINGAPORE, NETHERLANDS

Udemy đã thay đổi hệ thống Coupon của mình. Mỗi Coupon chỉ có 4 ngày và 1000 lần đổi quà.

LƯU Ý - Các Coupon này là ngẫu nhiên và được tạo bởi Udemy và các tác giả khóa học. Vì vậy, vui lòng không yêu cầu bất kỳ Coupon hoặc khóa học nào. Tôi không phải là người đã tạo ra những phiếu giảm giá này.

 

Free VMware Virtualization Tutorial - VMware Workstation Training

https://www.udemy.com/course/vmware-workstation-training/

Tutorial gratuito sobre Linux - Curso de sobrevivencia de GNU/Linux con Fedora Linux

https://www.udemy.com/course/curso-de-sobrevivencia-de-gnu-linux-con-fedora/

Tutorial de Desenvolvimento de aplicativos grátis - Criação do Aplicativo Ideias de Negócios

https://www.udemy.com/course/aplicativo-completo-kodular/

Tutorial de Arquitetura de rede grátis - Internet lenta? Bora culpar o provedor

https://www.udemy.com/course/internet-lenta-bora-culpar-o-provedor/

Free Internet Of Things Tutorial - IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board–Part 1

https://www.udemy.com/course/iot-home-automation-arduino-esp32/

Free Arduino Tutorial - IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 2

https://www.udemy.com/course/iot-automation-with-arduino-ide-by-esp32-board-part-2/

Free Automation Anywhere Tutorial - IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 3

https://www.udemy.com/course/iot-automation-with-arduino-ide-by-esp32-board-part-3/

Free Math Tutorial - Order of Operations

https://www.udemy.com/course/order-of-operations/

Digishock 3.0: The Future of Artificial Intelligence (AI)

https://www.udemy.com/course/digishock-30-the-future-of-artificial-intelligence-ai/?couponCode=DIGISHOKZ

Project Management Essential Training

https://www.udemy.com/course/project-management-essential-training-1/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Build A Search Engine With Python: Computer Science & Python

https://www.udemy.com/course/introduction-to-computer-science-with-python/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Python Programming Tutorial For The Absolute Beginner + Code

https://www.udemy.com/course/python-programming-tutorial-for-the-absolute-beginner-code-included/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Ultrasonic Testing Level 1 Training

https://www.udemy.com/course/ultrasonic-testing-level-1-training/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Branding & Brand Management: Branding Strategy Brand Tactics

https://www.udemy.com/course/mini-mba-in-branding/?couponCode=DE55C8D4F0AE1614CB59

Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B

https://www.udemy.com/course/facebook-ads-b2b/?couponCode=A9442768393FAA14082D

Computer Network and It’s Fundamentals from A to Z

https://www.udemy.com/course/computer-network-and-its-fundamentals-from-a-to-z/?couponCode=930E91B8D3C3BC528944

Python - Básico

https://www.udemy.com/course/python-basico-cursos-aslg/?couponCode=BUENFIN

Cryptocurrency Trading for Beginners 2021 (CLICK-BY-CLICK)

https://www.udemy.com/course/cryptocurrency-trading-course-for-beginners/?couponCode=F3FE500506784236FBEC

Microsoft MD-100 : Modern Desktop Exam -> Practice Test 2021

https://www.udemy.com/course/microsoft-md-100-modern-desktop-exam-practice-test-2021/?couponCode=74B5BA9F3D17C9E8F698

Freelancing: 37 Ways to Make Money From Home as a Freelancer

https://www.udemy.com/course/make-money-freelancing/?couponCode=74E89EAB0AC09D4B8B82

Color Correction & Grading with Adobe Premiere Pro 2022

https://www.udemy.com/course/color-correction-grading-with-adobe-premiere-pro/?couponCode=3E46D37FC8208511F509

Video Editing with Avid Media Composer First for Beginners

https://www.udemy.com/course/learn-avid-media-composer-first-for-beginners/?couponCode=7D41838C0EC449B018AE

Trading Algorithmique avec Python: Analyse Technique

https://www.udemy.com/course/trading-algorithmique-avec-python-analyse-technique/?couponCode=1893258D799F4B5141DA

Aprende HTML5 2021

https://www.udemy.com/course/aprende-html5-2021/?couponCode=HTMLCOURSE

Free TikTok Marketing Tutorial - Beginner TikTok Marketing: TikTok For Day & Week 1

https://www.udemy.com/course/marketing-on-tiktok/

Free UiPath Tutorial - Automating SAP Operation with UiPath StudioX

https://www.udemy.com/course/rpa-automating-sap-with-uipath-studiox/

Free Automation Anywhere Tutorial - How to realize home automation

https://www.udemy.com/course/how-to-realize-home-automation/

Free Automation Anywhere Tutorial - KinCony Controller integrated to own server-Part Two

https://www.udemy.com/course/kincony-controller-integrated-to-own-server-part-two/

Free Border Gateway Protocol Tutorial - Border Gateway Protocol Fundamentals

https://www.udemy.com/course/border-gateway-protocol-fundamentals/

Free Sales Forecasting Tutorial - Forecasting in Operations Management

https://www.udemy.com/course/forecasting-in-operations-management/

Free Tutorial - Digital Banking

https://www.udemy.com/course/digital-banking/

Free Management Skills Tutorial - Franchise Management

https://www.udemy.com/course/franchise-management/

Free AWS DevOps Tutorial - Linux Essential for DevOps - Data Scientist - Development

https://www.udemy.com/course/linux-essential-for-aws-devops-data-scientist-development/

Free Growth Mindset Tutorial - The Gold Mind - Part 1

https://www.udemy.com/course/goldmind-1/

Free Hindi Language Tutorial - Learn spoken hindi crash course .( A 1 level )

https://www.udemy.com/course/learn-spoken-hindi-crash-course-a-1-level/

Containerize SpringBoot Node Express Apps & Deploy on Azure

https://www.udemy.com/course/containerize-springboot-node-express-apps-deploy-on-azure/?couponCode=2E0561D4175516E52DE5

PHP for Beginners: PHP Crash Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-php-for-beginners-php-crash-course-2021/?couponCode=PHPCOURSE37

Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B

https://www.udemy.com/course/facebook-ads-b2b/?couponCode=A9442768393FAA14082D

JavaScript: Desde cero con NodeJS

https://www.udemy.com/course/javascript-desde-cero-con-nodejs/?couponCode=E0E8F40D74AD357627FC

Microsoft Excel: De cero a analista de datos en Power BI

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-de-cero-a-analista-de-datos-en-power-bi/?couponCode=1941C8B9F80A188B7D67

Microsoft Excel: Análisis de datos con tablas dinámicas

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-analisis-de-datos-con-tablas-dinamicas/?couponCode=E79249512D6D063D6F81

Masterclass de NFT: Aprende desde cero

https://www.udemy.com/course/master-class-de-nft-aprende-todo-sobre-nft/?couponCode=CF317B8299BCD1F8E925

Aprende a crear un curso en línea exitoso

https://www.udemy.com/course/aprende-a-crear-un-curso-en-linea-exitoso/?couponCode=41C222DE2750DD215A09

Agile & Scrum – Complete Course + Certification Prep + Tests

https://www.udemy.com/course/agile-scrum-complete-course-certification-prep-tests/?couponCode=LETSSPRINT2021NOV12

Complete 3D CAD Modeling SOLIDWORKS Course

https://www.udemy.com/course/solidworks-from-beginner-to-professional/?couponCode=6FACC25E31C5839AA69F

Windows Server 2019 Active Directory, DNS, DHCP Installation

https://www.udemy.com/course/windows-server-2019-u/

Embracing Autism

https://www.udemy.com/course/embracing-autism/

Learn R Quickly

https://www.udemy.com/course/learn-r-quickly/

UI / UX Design Basics for Non-Designers

https://www.udemy.com/course/ui-ux-design-basics-for-anybodyuizard/

Digital Electronics Made Easy – Boolean Algebra till FSMs

https://www.udemy.com/course/digital-electronics-made-easy/?couponCode=FREECOURSE5

Time Travel, Time Dilatation and Lucid Dreaming Methods

https://www.udemy.com/course/time-travel/

Improve English vocabulary

https://www.udemy.com/course/improve-english-vocabulary/

Interactive PowerPoint Presentations Made Simple

https://www.udemy.com/course/interactive-powerpoint-presentations-made-simple/?couponCode=THEFREEPPTCOUPON

Azure Basics Part2 (Network , Compute and Load Balancers)

https://www.udemy.com/course/azure-basics-part2-network-compute-and-load-balancers/

Introduction to Nanotechnology

https://www.udemy.com/course/introduction-to-nanotechnology/

Free Yin Yoga Tools for Stress and Anxiety

https://www.udemy.com/course/yin-yoga-for-stress-and-anxiety/

ACCA: Business and Technology (F1) – MOCK EXAM VIDEOS – FREE

https://www.udemy.com/course/acca-business-and-technology-f1-mock-exam-videos-free/

Drug Store & Business Management

https://www.udemy.com/course/drug-store-business-management/

Learn Networking Services on AWS and Microsoft Azure

https://www.udemy.com/course/learn-networking-services-on-aws-and-microsoft-azure/

English Vocabulary #4: Stocks, Finances and Taxes

https://www.udemy.com/course/english-vocabulary-4-stocks-finances-and-taxes/

beginners guide how to invest on real estate.

https://www.udemy.com/course/beginners-guide-how-to-invest-on-real-estate/

Google Analytics for Beginners | Mastering the 7 Reports

https://www.udemy.com/course/google-analytics-to-do-list/

Affinity Publisher Guide - Affinity Publisher for Beginners

https://www.udemy.com/course/affinity-publisher-guide/?couponCode=0008674AFF91B445FA10

Multiple Streams of Realtor Income - Real Estate Investing

https://www.udemy.com/course/realtors-and-real-estate-investing/?couponCode=MSRREEXP162021

Complete Cryptocurrency Trading Course 2021 | Cryptolocally

https://www.udemy.com/course/complete-cryptocurrency-trading-course-2021/?couponCode=369942A629BD030B7945

The Art Of Drawing Cartoon Comic Strips [NEW]

https://www.udemy.com/course/the-art-of-drawing-cartoon-comic-strips/?couponCode=57FFD972023496788CCC

Professional Adobe Photoshop CC Course With Advance Training

https://www.udemy.com/course/professional-adobe-photoshop-cc-course-with-advance-training/?couponCode=FREEPHOTOSHOP2022CC

Project Management Essential Training

https://www.udemy.com/course/project-management-essential-training-1/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Udemy bootcamp: How to create a STUNNING course Unofficial

https://www.udemy.com/course/udemy-bootcamphow-to-quickly-creat-a-good-course-unofficial/?couponCode=6DC7AA1274926FA12A44

Complete Cryptocurrency Trading Course 2021 | Cryptolocally

https://www.udemy.com/course/complete-cryptocurrency-trading-course-2021/?couponCode=369942A629BD030B7945

BEST of Facebook Ads: Facebook Ads 2022 ULTIMATE PRO Edition

https://www.udemy.com/course/facebook-ads-2021/?couponCode=NOVEMBERGOODNESS11

BEST of SEO: #1 SEO Training & Content Marketing Course 2022

https://www.udemy.com/course/seo-training-2021/?couponCode=NOVEMBERGOODNESS11

Sales Skills: The Comprehensive Sales Training Masterclass

https://www.udemy.com/course/sales-skills-the-comprehensive-sales-training-masterclass/?couponCode=JIVEEUMCHANBHAR

Sales Job Interview Masterclass - Get The Sales Job You Want

https://www.udemy.com/course/sales-job-interview-masterclass/?couponCode=925F09F2894D90AE8004

Ultrasonic Testing Level 1 Training

https://www.udemy.com/course/ultrasonic-testing-level-1-training/?couponCode=BLACK-FRIDAY-PRESALE

Video Editing with Avid Media Composer First for Beginners

https://www.udemy.com/course/learn-avid-media-composer-first-for-beginners/?couponCode=7D41838C0EC449B018AE

Color Grading and Video Editing with Davinci Resolve 17

https://www.udemy.com/course/color-grading-and-video-editing-with-davinci-resolve/?couponCode=FB75B4B3B6201BA8102D

Passive Income: 27 Ways to Earn Passive Income Online

https://www.udemy.com/course/how-to-earn-passive-income-online/?couponCode=ACC962701FF226E6AE27

Make Money From Home: 12 EASY Options to Make Money Now

https://www.udemy.com/course/make-easy-money-from-home/?couponCode=6456DECBEBF876B395D9

CSS Flexbox – Mastering the Basics

https://www.udemy.com/course/css-flexbox-mastering-the-basics/

Scrum Master Certification PSM 1 Practice Exam 2021

https://www.udemy.com/course/scrum-master-certification-psm-1-practice-exam-2021/?couponCode=PSM1FREE

Python And Flask Demonstrations Practice Course

https://www.udemy.com/course/python-and-flask-only-demonstration-course/?couponCode=027838B03EF87FD9911B

CSS And JavaScript Complete Course For Beginners

https://www.udemy.com/course/css-and-javascript-complete-course-for-beginners/?couponCode=B0DFB1359946F2148629

Interview Essentials for Getting the Job You Deserve

https://www.udemy.com/course/interview-essentials-for-getting-the-job-you-deserve/?couponCode=D3CF3CFF21B8DC40D238

The Complete Intro to Machine Learning with Python

https://www.udemy.com/course/the-complete-intro-to-machine-learning-with-python?couponCode=SMLCCOURSE112

Practical Database Course for Beginners : 6 courses in 1

https://www.udemy.com/course/database-course/?couponCode=PDBNOV2021

Social Media Marketing B2B: Proven Social Media Marketing

https://www.udemy.com/course/social-media-marketing-b2b/?couponCode=2C8BF50680CC6FE1D595

Sales Funnel, Email Marketing All-in-One Tool: Systeme Guide

https://www.udemy.com/course/systeme_course?couponCode=6A5B342ECD47EBFB01D7

Content-Based Language Teaching: From Theory to Practice

https://www.udemy.com/course/content-based-language-teaching?couponCode=LAUNCH-FREE

Scrum Ceremonies Simplified

https://www.udemy.com/course/scrum-ceremonies-simplified/?couponCode=FREE-HOLIDAY-GIFT

Object Oriented Programming in C++ & Interview Preparation

https://www.udemy.com/course/cracking-cpp-interview/?couponCode=9B6EF39469D564C8CEB5

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm