Tin tức

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 16.11.2021

Viết bởi bochicken
18/11/2021 (1 năm trước)

Chia sẻ khóa học Udemy miễn phí cập nhật liên tục với Bơ Chicken Store

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 16.11.2021

Thông báo quan trọng - Gần đây, bạn có thể đã thấy các coupon Udemy hết hạn rất sớm trước thời gian hiệu lực đã đề cập. Thực tế coupon udemy sẽ không hết hạn, điều này đang xảy ra do một số vấn đề trên trang web của Udemy. Để tránh sự cố này, bạn có thể sử dụng VPN. Chọn bất kỳ vị trí nào khác trong VPN ngoài Vietnam. Mở một tab ẩn danh mới và đến trang này. Cố gắng nhận các khóa học miễn phí bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây. Lưu ý rằng trong quá trình đăng ký tại Udemy, bạn phải chọn quốc gia mà bạn đã chọn trong VPN. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy thử nó với tài khoản Udemy mới bằng VPN.

Khuyến khích sử dụng IP:  SINGAPORE, NETHERLANDS

Udemy đã thay đổi hệ thống Coupon của mình. Mỗi Coupon chỉ có 4 ngày và 1000 lần đổi quà.

LƯU Ý - Các Coupon này là ngẫu nhiên và được tạo bởi Udemy và các tác giả khóa học. Vì vậy, vui lòng không yêu cầu bất kỳ Coupon hoặc khóa học nào. Tôi không phải là người đã tạo ra những phiếu giảm giá này.

Front End Web Development Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-front-end-development/?couponCode=TRY10FREE112102

Web Development Masterclass – Complete Certificate Course

https://www.udemy.com/course/web-development-masterclass-complete-certificate-course/?couponCode=YOUACCEL48154

Simple Cartoon Drawing Course : a Kid driving a Car

https://www.udemy.com/course/beginners-cartoon-drawing-masterclass-bobbys-new-car/?couponCode=29146BFEC38CDAEF11F4

Persuasion in Business Communications

https://www.udemy.com/course/makethecase/?source=mrtechnawy.com&couponCode=MTC-NOV

Supply Chain Management : Inventory Management and Control

https://www.udemy.com/course/operation-management-inventory-management-and-control/?couponCode=INVENTORY_FREE

Time Series Analysis and Forecasting using Python

https://www.udemy.com/course/machine-learning-time-series-forecasting-in-python/?couponCode=F2F089

Learn 27 Ways to Make Money Online with Your Smartphone!

https://www.udemy.com/course/make-money-with-your-smartphone/?couponCode=215223548DF655F81E3B

Learn Python With 20+ Real World Projects [In 2020]

https://www.udemy.com/course/learn-python-with-20-real-world-projects/?couponCode=FREE2022

Web Development Masterclass – Complete Certificate Course

https://www.udemy.com/course/web-development-masterclass-complete-certificate-course/?couponCode=YOUACCEL48154

HTML, CSS, & Bootstrap – Certification Course for Beginners

https://www.udemy.com/course/html-css-bootstrap-certification-course-for-beginners/?couponCode=YOUACCEL48154

RA: Retail Customer Analytics and Trade Area Modeling.

https://www.udemy.com/course/ra-retail-customer-analytics-and-trade-area-modeling/?couponCode=C577BA0B9FBAA973A1C9

Image Recognition for Beginners using CNN in R Studio

https://www.udemy.com/course/cnn-for-computer-vision-with-keras-and-tensorflow-in-r/?couponCode=C20C8A

PRINCE2 Foundation Practice Certification Exams 6th Edition

https://www.udemy.com/course/prince2-foundation-practice-certification-exams-6th-edition/?couponCode=PRINCE2FREE

How Computers Work – P1

https://www.udemy.com/course/how-computers-work-y/

Scrum Master Level II Certification Preparation Tests

https://www.udemy.com/course/scrum-master-level-ii-certification-preparation-tests/?couponCode=2B5C90C1F69F993E9A5D

Managerial Accounting / Cost Accounting

https://www.udemy.com/course/managerial-accounting-cost-accounting/?couponCode=9DA8184B7C0C94C6A781

Corp. Finance #14 Financing-Commons Stock & Preferred Stock

https://www.udemy.com/course/corp-finance-14-financing-commons-stock-preferred-stock/?couponCode=6F934ADA46776355A11C

Technical Analysis Mastery for financial markets.

https://www.udemy.com/course/technical-analysis-mastery-for-financial-markets/?couponCode=C63E7B451F1BE21BC6F9

Web Design for Beginners: Build Websites in HTML & CSS 2021

https://www.udemy.com/course/web-design-for-beginners-build-websites-in-html-css-2021/?couponCode=HTMLCSSCOURSE22

Make Money Online: Mindset Training + Real-Life Examples

https://www.udemy.com/course/make-money-online-training/?couponCode=AD10AC2C25A694272CB2

Improve Your Buisness Productivity with Google Suite Apps

https://www.udemy.com/course/improve-your-buisness-productivity-with-google-suite-apps/?couponCode=GAUP100OFF

TESOL and TPRS Course (For Language Teachers)

https://www.udemy.com/course/tesol-and-tprs-course-/?couponCode=FOR100PEOPLE

Python 3 Master Course for 2021

https://www.udemy.com/course/python-3-master-course-for-2021/?couponCode=TRY10FREE112102

GitLab

https://www.udemy.com/course/gitlab-course/?couponCode=TRY10FREE112102

HTML5 Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/the-complete-html-5-course-from-scratch/?couponCode=TRY10FREE112102

Adobe Creative Cloud 2021 Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/adobe-creative-cloud-2020-master-course/?couponCode=TRY10FREE112102

Microsoft 365 Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-microsoft-office-365/?couponCode=TRY10FREE112102

Google Workspace (G Suite) Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-g-suite/?couponCode=TRY10FREE112102

Adobe Photoshop 2021 Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/learn-basic-photoshop/?couponCode=TRY10FREE112102

Microsoft Teams Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-microsoft-teams/?couponCode=TRY10FREE112102

Adobe Photoshop 2021 – Photo Editing

https://www.udemy.com/course/learn-photo-editing-with-photoshop-2020/?couponCode=TRY10FREE112102

Front End Web Development Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-front-end-development/?couponCode=TRY10FREE112102

Data Visualization in Excel: All Excel Charts and Graphs

https://www.udemy.com/course/data-visualization-in-excel-for-business-professionals/?couponCode=0E1BFB

Google BigQuery & PostgreSQL : Big Query for Data Analysis

https://www.udemy.com/course/google-bigquery-and-postgresql-sql-for-data-analysis/?couponCode=F3FB19

Microsoft Excel – MS Excel Formulas & Functions in just 3hrs

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-basic-excel-formulas-and-functions/?couponCode=CDE4A1

Learn Android Hacking For Beginners

https://www.udemy.com/course/learn-android-hacking-for-beginners/?couponCode=WHITEHAT

Ebay Digital Product BluePrint With 0 Doller Investment

https://www.udemy.com/course/ebay-digital-product-blueprint-with-0-doller-investment/

Support Vector Machines in Python: SVM Concepts & Code

https://www.udemy.com/course/machine-learning-adv-support-vector-machines-svm-python/?couponCode=3B4F87

AWS Identity and Access Management (IAM) Foundations

https://www.udemy.com/course/aws-identity-and-access-management-iam-foundations?couponCode=YOUACCEL48154

Web Developer 101-Use Web Servers to Build Sites on your PC

https://www.udemy.com/course/web-developer-101-use-web-servers-to-build-sites-on-your-pc?couponCode=2921833A225907DC9210

Cloud Computing and Amazon Web Services (AWS) Fundamentals

https://www.udemy.com/course/cloud-computing-and-amazon-web-services-aws-fundamentals?couponCode=YOUACCEL48154

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Beginners Certification

https://www.udemy.com/course/amazon-elastic-compute-cloud-ec2-beginners?couponCode=YOUACCEL48154

How to Mine Crypto on Laptop & Desktop for Beginners in 2021

https://www.udemy.com/course/how-to-mine-crypto-on-laptop-desktop-for-beginners

PRINCE2 Foundation Practice Certification Exams 6th Edition

https://www.udemy.com/course/prince2-foundation-practice-certification-exams-6th-edition/?couponCode=PRINCE2FREE

Free Azure Container Instances Tutorial - Azure Basics Part 5

https://www.udemy.com/course/azure-basics-part-5/

Free Python Tutorial - Python Tutorials for Beginners

https://www.udemy.com/course/python-tutorials-for-beginners/

Free Cloud Computing Tutorial - Fundamentals Of Cloud and Cloud Computing

https://www.udemy.com/course/fundamentals-of-cloud-and-cloud-computing/

Free Tea Ceremony Tutorial - Tea Appreciation with Dosta - Zen Tea Meditation

https://www.udemy.com/course/tea-appreciation-with-dosta/

Tutorial de Arduino grátis - Dando os primeiros passos com Arduino

https://www.udemy.com/course/dando-os-primeiros-passos-com-arduino/

Free Job Search Tutorial - Job Search In Iraq

https://www.udemy.com/course/job-search-in-iraq/

Journalism: Be a Great Talk Show Host

https://www.udemy.com/course/how-to-be-a-talk-show-host/?source=@udemyCoursesFreeTelegram&couponCode=B691527E068361316C0F

Journalism: Conduct Great Media Interviews

https://www.udemy.com/course/how-to-conduct-interviews/?source=@udemyCoursesFreeTelegram&couponCode=4AB2B3DFB796CD14ED8A

Public Speaking: Give a Great Retirement Speech!

https://www.udemy.com/course/how-to-give-a-retirement-speech/?source=@udemyCoursesFreeTelegram&couponCode=C273632E3B0EA3445440

Pentest Handbook: SQL Injection To Shell Uploading

https://www.udemy.com/course/pentest-handbook-sql-injection-to-shell-uploading/?source=@udemyCoursesFreeTelegram&couponCode=null

Time Management For Personal Productivity & Happiness

https://www.udemy.com/course/time-management-for-personal-productivity

Practical CSS3 Mastery Course

https://www.udemy.com/course/practical-css3-mastery-course?couponCode=43A538F8C72FC284F7F7

Practical HTML5 Mastery Course

https://www.udemy.com/course/practical-html5-mastery-course?couponCode=2AC415CBE708C675F7C8

Etsy Printables Business Success – Step-By-Step Guide

https://www.udemy.com/course/etsy-printables-business-success-step-by-step-guide?couponCode=F6F712431930A926B4F6

Airbnb: How to be a Successful Host

https://www.udemy.com/course/airbnb-how-to-be-a-successful-host?couponCode=A6A2F9CDE3906BC93B4F

Quit your smartphone addiction with(in) 30 days challenges

https://www.udemy.com/course/quit-your-smartphone-addiction-within-30-days-challenges?couponCode=NOVEMBER2021

21st Century Skills – Introduction

https://www.udemy.com/course/21st-century-skills-introduction

Stop Blushing Fast with Hypnosis Mind Programming

https://www.udemy.com/course/stop-blushing-hypnosis/?couponCode=A2AE42E52426061B32ED

How To Make Money From Cryptocurrency And Investments

https://www.udemy.com/course/how-to-make-money-from-cryptocurrency-and-investments/?couponCode=A25E9D26ACAD2D9B47DA

Selling on Amazon Complete Course: FBA, FBM, Sponsored Ads

https://www.udemy.com/course/free-amazon-fba-course-for-beginners-2019-private-label/

Complete Guide to eBay Selling as a Business

https://www.udemy.com/course/become-an-ebay-seller-fast/

1Z0-1085-21 Oracle Cloud Infrastructure Foundations 2021

https://www.udemy.com/course/1z0-1085-21-oracle-cloud-infrastructure-foundations-2021-k/?couponCode=001BB921F723453F7976

Turn yourself into a Virtual 3D Talking Avatar using FaceRig

https://www.udemy.com/course/turn-yourself-into-a-virtual-3d-talking-avatar-using-facerig/?couponCode=THENEWONE

Mastering Digital CMOS Layout Design

https://www.udemy.com/course/mastering-digital-cmos-layout-design/

Learn to Sell on Amazon FBA in Under 1 Hour

https://www.udemy.com/course/learn-to-sell-on-amazon-fba-in-under-1-hour/

Corporate Finance #11 Capital Budgeting

https://www.udemy.com/course/corporate-finance-11-capital-budgeting/?couponCode=2DAB35E4CD6B0ACC6FF9

First course in Data Structures in C

https://www.udemy.com/course/first-course-in-data-structures-in-c/

Utreon Masterclass – Ultimate Guide to YouTube Alternative

https://www.udemy.com/course/utreon-course/?couponCode=6135403D2834313CDFDB

Project Development Using JAVA for Beginners – 2021

https://www.udemy.com/course/project-development-using-java-for-beginners-2020/?couponCode=98142A5CE0AECE9F643E

Google Analytics, GA4, GTM. How to improve your marketing?

https://www.udemy.com/course/google-analytics-ga4-gtm-for-beginners/?couponCode=GOOGLEANALYTICS1611

Introduction to Microservices

https://www.udemy.com/course/introduction-to-microservices-edyoda/?couponCode=FREENOV3

Learn Machine learning & AI (Including Hands-on 3 Projects)

https://www.udemy.com/course/machine-learning-and-ai-with-hands-on-projects/?couponCode=FREENOV3

Modern JavaScript for React JS – ES6.

https://www.udemy.com/course/modern-javascript-es6-for-react-js/?couponCode=FREENOV3

JavaScript – Basics to Advanced [step by step (2021)]

https://www.udemy.com/course/javascript-basics-to-advanced/?couponCode=FREENOV3

AWS Services for Solutions Architect Associate [2021]

https://www.udemy.com/course/aws-services-for-solutions-architect-associates-course/?couponCode=FREENOV3

Adobe Lightroom Masterclass – Beginner to Expert

https://www.udemy.com/course/adobe-lightroom-masterclass-beginner-to-expert/?couponCode=YOUACCEL48154

Python For Beginners Course In-Depth

https://www.udemy.com/course/python-for-beginners-course-in-depth/?couponCode=169551131A07FFEB230B

Practical MEAN stack Mastery course

https://www.udemy.com/course/practical-mean-stack-mastery-course/?couponCode=E132E43AB35A8054229B

Corporate Finance #11 Capital Budgeting

https://www.udemy.com/course/corporate-finance-11-capital-budgeting/?couponCode=2DAB35E4CD6B0ACC6FF9

BEST of Facebook Ads: Facebook Ads 2022 ULTIMATE PRO Edition

https://www.udemy.com/course/facebook-ads-2021/?couponCode=NOVEMBERGOODNESS111

Complete Adobe Animate Megacourse: Beginner to Expert

https://www.udemy.com/course/complete-adobe-animate-megacourse-beginner-to-expert/?couponCode=5D6F03C47363BA9EC078

Microsoft Excel -Basic Excel/ Advanced Excel Formulas

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-basic-excel-advanced-excel-formulas/?couponCode=F3B7CF8E9A984BB10FDF

P.O.W.E.R Resume System: Proven system to get job interviews

https://www.udemy.com/course/power-resume-and-cv-writing-that-lands-job-interviews/?couponCode=NOV2021FREE01

The Complete Business Process Re-engineering Master Class

https://www.udemy.com/course/the-complete-business-process-reengineering-master-class/?couponCode=5223A3E36A7AC6EEFF45

Youtube thumbnail design for Absolute Beginners

https://www.udemy.com/course/youtube-thumbnail-design-for-absolute-beginners/?couponCode=733AB0639A8B5BF26924

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm