Chia sẻ Udemy Coupon

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 17.11.2021

Viết bởi bochicken
18/11/2021 (10 tháng trước)

Chia sẻ khóa học Udemy miễn phí cập nhật liên tục với Bơ Chicken Store

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 17.11.2021

Thông báo quan trọng - Gần đây, bạn có thể đã thấy các coupon Udemy hết hạn rất sớm trước thời gian hiệu lực đã đề cập. Thực tế coupon udemy sẽ không hết hạn, điều này đang xảy ra do một số vấn đề trên trang web của Udemy. Để tránh sự cố này, bạn có thể sử dụng VPN. Chọn bất kỳ vị trí nào khác trong VPN ngoài Vietnam. Mở một tab ẩn danh mới và đến trang này. Cố gắng nhận các khóa học miễn phí bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây. Lưu ý rằng trong quá trình đăng ký tại Udemy, bạn phải chọn quốc gia mà bạn đã chọn trong VPN. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy thử nó với tài khoản Udemy mới bằng VPN.

Khuyến khích sử dụng IP:  SINGAPORE, NETHERLANDS

Udemy đã thay đổi hệ thống Coupon của mình. Mỗi Coupon chỉ có 4 ngày và 1000 lần đổi quà.

LƯU Ý - Các Coupon này là ngẫu nhiên và được tạo bởi Udemy và các tác giả khóa học. Vì vậy, vui lòng không yêu cầu bất kỳ Coupon hoặc khóa học nào. Tôi không phải là người đã tạo ra những phiếu giảm giá này.

Face Recognition using Python Language

https://www.udemy.com/course/face-recognition-deveop-application-using-python-language/?couponCode=821DDA70DD073C924D12

AWS Services for Solutions Architect Associate [2021]

https://www.udemy.com/course/aws-services-for-solutions-architect-associates-course/?couponCode=FREENOV3

BEST of Facebook Ads: Facebook Ads 2020 ULTIMATE PRO Edition

https://www.udemy.com/course/facebook-ads-2021/?couponCode=NOVEMBERGOODNESS111

Introduction to Microservices

https://www.udemy.com/course/introduction-to-microservices-edyoda/?couponCode=FREENOV3

Modern JavaScript for React JS - ES6.

https://udemy.com/course/modern-javascript-es6-for-react-js/?couponCode=FREENOV3

Stop Blushing Fast with Hypnosis Mind Programming

https://www.udemy.com/course/stop-blushing-hypnosis/?couponCode=A2AE42E52426061B32ED

Learn WordPress & Using WordPress to Make 6 Figures Online

https://www.udemy.com/course/learn-wordpress-using-wordpress-to-make-6-figures-online/?couponCode=12345F

The Real Power of Penetration Testing Unveiled

https://www.udemy.com/course/the-real-power-of-penetration-testing-unveiled/?couponCode=FESTIVE100

Project Development Using JAVA for Beginners - 2021

https://www.udemy.com/course/project-development-using-java-for-beginners-2020/?couponCode=98142A5CE0AECE9F643E

Python Network Programming for Network Engineers (Python 3)

https://www.udemy.com/course/python-network-programming-for-network-engineers-python-3/?couponCode=FREEPYTHON

The Ultimate LinkedIn Marketing Quiz (2021 Edition)

https://www.udemy.com/course/the-ultimate-linkedin-marketing-quiz/?couponCode=58E626FDCD4BC1B4981C

The Ultimate Content Marketing Quiz (2021 Edition)

https://www.udemy.com/course/the-ultimate-content-marketing-quiz/?couponCode=A9BB3BF3F4A0CB379ED7

Excel Text Functions You Will Need - SMASH!

https://www.udemy.com/course/excel-text-functions-you-will-need-smash/?couponCode=86F1D258A3931D16E989

ZOOM Masterclass: ZOOM - Most Understood Collaborative Tool!

https://www.udemy.com/course/zoom-masterclass-live/?couponCode=6BACDF5D27BE21CB012F

C++ Programming MADE EASY : A Concise C++ Course

https://www.udemy.com/course/c-programming-made-easy-a-concise-c-course/?couponCode=BE-PRO

Complete Ethical Hacking & Cyber Security Masterclass Course

https://www.udemy.com/course/ethicalhackingcourse/?couponCode=APRIL4FREE

How To Become A Winner - Strategies For Killer Confidence

https://www.udemy.com/course/how-to-become-a-winner-strategies-for-killer-confidence/?couponCode=APRIL4FREE

La guía definitiva para la cinematografía con Unity

https://www.udemy.com/course/la-guia-definitiva-para-la-cinematografia-con-unity/?couponCode=DC6960E0CB19E3F8415B

Java SE ( Standart Edition ) Programlama Eğitimi

https://www.udemy.com/course/java-se-standart-edition-programlama-egitimi/?couponCode=EVDEKAL

ORTA VE İLERİ DÜZEY İNGİLİZCE KURSU

https://www.udemy.com/course/ortaveileriduzeyingilizce/?couponCode=3GUNSINIRSIZ

Smarter & confident = more ideas + better decision process

https://www.udemy.com/course/smarter-confident-more-ideas-better-decision-process/?couponCode=E58932F1413EC193CE6E

The Complete Bootstrap Masterclass Course - Build 4 Projects

https://www.udemy.com/course/bootstrapcourse/?couponCode=APRIL4FREE

The Complete Web Developer Masterclass: Beginner To Advanced

https://www.udemy.com/course/webdevelopercourse/?couponCode=APRIL4FREE

The Java Bootcamp

https://www.udemy.com/course/the-java-bootcamp/?couponCode=DISCUDEMY.COM

Unity & C# - Build A Complete 2D Mobile Platformer Game

https://www.udemy.com/course/unity-2d-course-build-a-mobile-platformer-game-from-scratch/?couponCode=APRIL4FREE

Articles on topics touching various aspects of life

https://www.udemy.com/course/articles-part-2

Master YouTube Optimisation | A Step-by-Step Guide for 2021

https://www.udemy.com/course/master-youtube-optimisation-a-step-by-step-guide-for-2021

Letters/Applications useful in daily life

https://www.udemy.com/course/lettersapplications

How to design and build your online brand

https://www.udemy.com/course/build-your-online-brand

Master Paid Marketing | A Step-by-Step Guide for 2021

https://www.udemy.com/course/master-paid-marketing-a-step-by-step-guide-for-2021

Master Google Ads | A Step-by-Step Guide for 2021

https://www.udemy.com/course/master-google-ads-a-step-by-step-guide-for-2021

How To Become A Successful Youtuber | Making YouTube Channel

https://www.udemy.com/course/how-to-become-a-successful-youtuber-making-youtube-channel

How to Analyse Company Finances

https://www.udemy.com/course/how-to-analyse-company-finances

Learn Azure Infrastructure As Code using JSON ARM templates

https://www.udemy.com/course/learn-azure-infrastructure-as-code-using-json-arm-templates?couponCode=0084627637B8E491A1E6

Making a Business Plan that Investors like

https://www.udemy.com/course/making-a-business-plan-that-investors-like

Proving/Verifying and Using Trig Identities

https://www.udemy.com/course/proving-verifying-and-using-trig-identities/

Make your GitHub Profile stand out

https://www.udemy.com/course/make-your-github-profile-stand-out

The Complete Computer Basics Guide for Beginners: 2021

https://www.udemy.com/course/computer-fundamentals-u/?couponCode=C3FD1FEEA229AE134175

Create Super-Fast Videos and Online Courses with WeVideo

https://www.udemy.com/course/create-super-fast-videos-and-online-courses-with-wevideo/

8D Audio Conversion Course: Convert Any Music Track To 8D

https://www.udemy.com/course/8d-audio-conversion-convert-any-music-track-to-8d/

3D Painting using FlowScape: Paint Dream Worlds in 3D (2021)

https://www.udemy.com/course/3d-painting-using-flowscape-paint-dream-worlds-in-3d/

Content Samurai: Super High-Speed Video Creation (2021)

https://www.udemy.com/course/content-samurai-super-high-speed-video-creation/

Crash Course on Civil Engineering and AutoCAD: Part 8

https://www.udemy.com/course/autocad-2020-and-artificial-intelligence-tools-part-3/

Exploring VirBELA 3D University Campus (2021 Edition)

https://www.udemy.com/course/exploring-virbela-3d-university-campus-virtual-adventure/

Cost Accounting and Artificial Intelligence Tools (2021)

https://www.udemy.com/course/cost-accounting-and-artificial-intelligence-tools-part-1/

Crash Course on Civil Engineering and AutoCAD: Part 2

https://www.udemy.com/course/artificial-intelligence-for-civil-engineers-part-2/

SuperMinds: The Future of Artificial Intelligence (AI)

https://www.udemy.com/course/superminds-artificial-intelligence-in-2019-2025-markets/

Crash Course on Civil Engineering and AutoCAD: Part 4

https://www.udemy.com/course/career-opportunities-in-civil-in-2020-and-beyond/

Crash Course on Civil Engineering and AutoCAD: Part 7

https://www.udemy.com/course/autocad-2020-and-artificial-intelligence-tools-part-2/

Articles on topics touching various aspects of life

https://www.udemy.com/course/articles-part-2

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP Management Coach Training

https://www.udemy.com/course/coaching-champions-leadership-coach-training-course-intro/?couponCode=TOPSALESCOACH1

Teamwork Makes the Dreamwork: Success For Entrepreneurs

https://www.udemy.com/course/teamworkmakesthedreamwork/

The Complete Business Process Re-engineering Master Class

https://www.udemy.com/course/the-complete-business-process-reengineering-master-class/?couponCode=5223A3E36A7AC6EEFF45

Data Integration Guide

https://www.udemy.com/course/data-integration-guide/?couponCode=DATAOPEN

Basics of Project Scheduling

https://www.udemy.com/course/basics-of-project-scheduling/

Topper’s Study Secrets

https://www.udemy.com/course/toppers-study-secrets/

Comic Creation for Entrepreneurs (2021 Edition)

https://www.udemy.com/course/comic-creation-for-entrepreneurs/

Choosing a Career based on Passion in 2021

https://www.udemy.com/course/choosing-a-career-based-on-passion/

Automate your Job-Search with LoopCV in 2021

https://www.udemy.com/course/automate-your-job-search-with-loopcv/

Complete Japanese Course: Learn Japanese for Beginners

https://www.udemy.com/course/complete-japanese-course-learn-japanese-for-beginners-lvl-1/?couponCode=EFB8044EE345DEC17D26

Pursue Top 1% Career: Become The No. 1 Success Magnet

https://www.udemy.com/course/become-a-corporate-winner/?couponCode=NOV2021FREE01

React Developer Crash Course for Beginners

https://www.udemy.com/course/react-developer-crash-course?couponCode=FREELIMITEDONLY

PHP for Beginners: PHP Crash Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-php-for-beginners-php-crash-course-2021/?couponCode=PHPCOURSE38

XSS Survival Guide

https://www.udemy.com/course/xss-survival-guide/?couponCode=9EFFD8A4EC1623C9C030

A Deep Dive into Statistical Forecasting(Excel & R).

https://www.udemy.com/course/a-deep-dive-into-statistical-forecasting?couponCode=1AB5946B00DC11695534

Learn to Create a Resume and Cover Letter (for Designers)

https://www.udemy.com/course/learn-to-create-a-resume-and-cover-letter-for-designers?couponCode=FREE-48-HOURS

Graphic Design – Passive Income with Online Merchandise

https://www.udemy.com/course/graphic-design-passive-income-with-online-merchandise/?couponCode=B7EC394C96E700C41672

SSIS | ETL : Create Integration Service Project and Package

https://www.udemy.com/course/ssis-etl-create-integration-service-project-and-package

Learn To Create AI Assistant (JARVIS) With Python

https://www.udemy.com/course/learn-to-create-ai-assistant-jarvis-with-python/?couponCode=FREE2022

Front End Web Development Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-front-end-development/?couponCode=TRY10FREE112102

Web Development Masterclass – Complete Certificate Course

https://www.udemy.com/course/web-development-masterclass-complete-certificate-course/?couponCode=YOUACCEL48154

PHP for Beginners: PHP Crash Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-php-for-beginners-php-crash-course-2021/?couponCode=PHPCOURSE38

Complete Adobe Photoshop Megacourse: Beginner to Expert

https://www.udemy.com/course/complete-adobe-photoshop-megacourse-beginner-to-expert/?couponCode=764C172608CC3B6ADA92

Tally Prime Erp +GST 2021 : Certificate Course

https://www.udemy.com/course/tallyprimewithgst/?couponCode=GETFREENOV21

Google Analytics, GA4, GTM. How to improve your marketing?

https://www.udemy.com/course/google-analytics-ga4-gtm-for-beginners/?couponCode=GOOGLEANALYTICS1611

[ 6 ] Pursue Top 1% Career: Become The No. 1 Success Magnet

Hidden Success Formula to conquer the corporate world

https://www.udemy.com/course/become-a-corporate-winner/?couponCode=NOV2021FREE01

[ 7 ] Business Networking for Success and Company Growth: Part One

Become A Jedi Master In The Art of Networking

https://www.udemy.com/course/business-networking-1/?couponCode=BNFSCEXPNOV212021

Business Networking for Success and Company Growth: Part Two

https://www.udemy.com/course/business-networking-for-success-2/?couponCode=BNFSANOV212021

Business Networking for Success and Company Growth: Part 3

https://www.udemy.com/course/business-networking-for-success-3/?couponCode=BNSUAEXPNOV212021

Business Networking for Success and Company Growth: Part 4

https://www.udemy.com/course/business-networking-for-success-4/?couponCode=BNFSCGEXPNOV212021

Business Networking for Success: Part 5 Influence

https://www.udemy.com/course/business-networking-for-success-5-influence/?couponCode=BNSP5EXPNOV172021

Learn 6 SIMPLE Steps to Make Money on TikTok App!

https://www.udemy.com/course/make-money-on-tiktok/?couponCode=FDACEC6B5E957F49B05B

Persuasive Writing Ft. Two Forbes Contributors & Copywriters

https://www.udemy.com/course/persuasive-writing-copywriting/?couponCode=YOUACCEL48154

Project Management Essential Training

https://www.udemy.com/course/project-management-essential-training-1/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

How to Make Money Online for Beginners: Follow PROVEN STEPS!

https://www.udemy.com/course/make-money-online-for-beginners/?couponCode=A8C0A498E07EDE2831A7

Learning Hypnosis Keeping Hypnosis Simple in 2021

https://www.udemy.com/course/learn-hypnosis/?couponCode=B4CB12A72558B5E6894B

Galatians: Living By Grace

https://www.udemy.com/course/galatians-living-by-grace/?couponCode=25EB0E4AD5E52F5AF9B8

Utreon Masterclass - Ultimate Guide to YouTube Alternative

https://www.udemy.com/course/utreon-course/?couponCode=6135403D2834313CDFDB

Learn Carnatic Flute | Intermediate Level | Varnams Vol - 11

https://www.udemy.com/course/learn-carnatic-flute-intermediate-level-varnams-vol-11/?couponCode=5307DECB492B325F325B

Learn Carnatic Flute | Intermediate Level | Varnams Vol - 14

https://www.udemy.com/course/learn-carnatic-flute-intermediate-level-varnams-vol-14/?couponCode=83F8118D50124DF31931

CSS Crash Course For Beginners

https://www.udemy.com/course/css-crash-course-for-beginners-g?couponCode=029F5E22197DD0D395D0

Python Demonstrations For Practice Course

https://www.udemy.com/course/python-for-beginners-demonstration-course/?couponCode=E7094F8BF30CDD9A5C43

Microsoft PowerPoint Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/microsoft-powerpoint-course-zero-to-hero-in-ms-powerpoint/?couponCode=POWERPOINT

Managerial Accounting / Cost Accounting

https://www.udemy.com/course/managerial-accounting-cost-accounting/?couponCode=9DA8184B7C0C94C6A781

Python Programming Tutorial For The Absolute Beginner + Code

https://www.udemy.com/course/python-programming-tutorial-for-the-absolute-beginner-code-included/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Build A Search Engine With Python: Computer Science & Python

https://www.udemy.com/course/introduction-to-computer-science-with-python/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Ultrasonic Testing Level 1 Training

https://www.udemy.com/course/ultrasonic-testing-level-1-training/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Practical Web Development: 22 Courses in 1

https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-course/?couponCode=WEB22NOV2021

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm